หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิกค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

 


สารบัญเว็บไซต์

หมวด วิทยาศาสตร์
- ทั่วไป
- การเกษตร
- คณิตศาสตร์
- พลังงาน
- ฟิสิกส์
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- วิศวกรรมศาสตร์
- สัตวแพทย์
- สิ่งแวดล้อม
- อวกาศ ดาราศาสตร์
- อุตุนิยมวิทยา
- เคมี ชีววิทยา
- เทคโนโลยี
- เภสัชศาสตร์

หมวดอื่นๆ
+ การศึกษา
+ การแพทย์
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ ธุรกิจ
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ ราชการ
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ สังคมศาสตร์
+ องค์กร
+ อินเทอร์เน็ต

เพิ่มเว็บไซต์

วิทยาศาสตร์ : สิ่งแวดล้อม - 1/2


1. การศึกษาเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในบึงหนองเอียด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น การศึกษา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ขนาดใหญ่ ( Macroinvertebrate ) ในบึงหนองเอียด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 และ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2540 โดย นางสาววิลาสินี วัฒนาวงศ์ดอน ภาควิชา นิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
http://geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3239/vilasinee.html

2. การสำรวจทรัพยากรแร่ในทะเลประเทศไทย
การสำรวจ ทรัพยากรธรณีวิทยา ทางทะเล ดีบุก ทราย ในทะเลเพื่อการก่อสร้าง ทรัพยากรแร่ จากบริเวณชายฝั่ง และ ทะเลลึก การสำรวจ ธรณีวิทยา ในแม่น้ำ ประวัติการสำรวจ วิธีการสำรวจ อุปกรณ์เครื่องมือการสำรวจ พาหนะการสำรวจ ผลการสำรวจ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
http://www.geocities.com/joofie.geo/index.html

3. จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์
จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด Aw เครื่องมือวัด pH ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เครื่องวัดอุณภูมิ และ พีเอช แบบพกพา เครื่องวิเคราะห์ สี ความชื้น ไขมัน โปรตีน ค่าทาง เคมี ฟิสิกส์ และ เครื่องมือวิเคราะห์ ลักษณะเนื้อสัมผัส
http://www.charpa.co.th/

4. ตาวิเศษ
เป็น องค์กร สาธารณประโยชน์ ที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมทาง ด้าน สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการให้ การศึกษา และ สร้างจิตสำนึก เรื่อง สิ่งแวดล้อม
http://www.magiceyes.or.th/

5. นั้า
บริการปรับปรุง คุณภาพน้ำ ดี และ น้ำเสีย การกรอง ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ฯลฯ สำหรับ บัาน อาร์พาร์ทเม้นท์ คอนโด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน
http://cygnusintl.com/

6. บริษัทเซ้นท์ เอ็นไวร์
รับวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ น้ำทั่วไป น้ำใช้ น้ำดี น้ำเสีย และ ให้คำปรึกษา ระบบบำบัดน้ำ แนะนำข้อแก้ไข ทำ report ส่ง กรมโรงงาน โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ ที่ปรึกษาทาง สิ่งแวดล้อม
http://www.saintenvir.com/

7. ประมวลภาพการศึกษาเปรียบเทียบการเก็บตัวอย่าง ด้วยกระชอน และ Ekman Grab
ประมวลภาพ การศึกษา เปรียบเทียบการเก็บตัวอย่างด้วย Ekman Grab และ กระชอน ใน ลำน้ำพอง 23 กรกฏาคม 2542 ใน การศึกษา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หน้าดินในลำน้ำต่างๆ ใน ประเทศไทย
http://members.tripod.com/thaibug/prelim/

8. ระหว่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน
การศึกษา ความสัมพันธ์ ระหว่าง สัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลัง หน้าดินในแหล่ง น้ำจืด กับปัจจัยคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ใน ลุ่มน้ำ พอง ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่าง เชิงปริมาณ และ ตัวอย่างน้ำจากลุ่มน้ำพอง 24 สถานี แม่น้ำชี 3 สถานี จำนวนสถานีละ 6 ซ้ำทุก 2 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยความร่วมมือกัน ของ นฤมล แสงประดับ ยรรยงค์ อินทร์ม่วง ชุติมา หาญจวณิช และ อุไรวรรณ อินทร์ม่วง
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3239/

9. รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3
การประกวด ผลงาน รางวัล ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3 ผลการประกวด ของครี้งที่ผ่านมา, ประวัติ ความเป็นมา ของโครงการ
http://www.geocities.com/green_gw2001/

10. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ หน่วยงานภายใน สำนักงาน สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 8 รวมเว็บไซต์ สิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานข่าวสาร เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม
http://reo8.go.to/

11. สำนักวิชาการป่าไม้
ข้อมูลทาง วิชาการ และ งานวิจัย ต่างๆ ของสำนักวิชาการ ป่าไม้ กรมป่าไม้
http://www.forest.go.th/research/index.htm

12. สิ่งแวดล้อมไทย
รวบรวมข่าวสาร บทความทางวิชาการ ประเด็นที่กำลังสนใจกันทั่วไป เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม ไทย สามารถร้องเรียน สอบถาม ปัญหาสิ่งแวดล้อม
http://www.geocities.com/schumpol_pop/

13. อาสาสมัครสิ่งแวดล้อมชุมชน
การอบรม อาสาสมัคร สิ่งแวดล้อม ชุมชน โครงการ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิต ณ. อบต. กุดน้ำใส อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น
http://wetlab.tripod.com/kudnamsai/index.html

14. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เป็นเว็บของ นิสิต เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย มหาสารคาม บอกถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม งานวิจัย เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม
http://enviclub.cjb.net/

15. เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนไทย
รวบรวมความรู้แขนง วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อเราทุกคนได้มีส่วนร่วม อนุรักษ์ ไว้ซึ่ง สิ่งแวดล้อม ที่ดี
http://thai.to/envisc27/

16. แซนอี 68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์
บริษัท วิศวกร ที่ปรึกษาทางด้าน สิ่งแวดล้อม ให้บริการออกแบบ เดินระบบ ควบคุมระบบ ในเรื่องระบบผลิต น้ำสะอาด และ ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้คำแนะนำ ปรับปรุงระบบ และ จัดอบรม ผู้ปฏิบัติการ
http://www.Sane68.com/

17. โครงการจัดการ และ พัฒนาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพอง อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิต
การร่วมมือร่วมใจกัน รักษา สิ่งแวดล้อม ระหว่าง โรงงาน ประชาชน และ ภาครัฐ กับการฟื้นฟู ลำน้ำพอง
http://www.geocities.com/kudnamsai/

18. ไทยบาดาล ดอทคอม
แหล่งความรู้เรื่อง น้ำบาดาล ศูนย์รวม งาน เจาะบ่อน้ำบาดาล อุปกรณ์ ปั้มน้ำ ระบบกรองน้ำ ท่อต่างๆ ประปา ตลาด เสนอซื้อ-เสนอขาย รถเจาะ อุปกรณ์ อื่นๆ
http://www.thaibadal.com/

19. บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จำกัด
บริษัท ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ EM แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรไทยโดยวิธีธรรมชาติ
http://www.emkyusei.com

20. แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง
บริการตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย บริการตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพอากาศจากพื้นที่การทำงาน บริการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงาน บริการตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพน้ำ และน้ำเสีย บริการออกแบบ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย จัดจำหน่ายเครื่องมือ และสารเคมีที่ใช้ทางด้าน สิ่งแวดล้อม บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้น และเปิดดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2543 โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 7/84 หมู่1 ซ.อ่อนนุช 46 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260 ติดต่อที่ คุณเอนก 091155431 โทรศัพท์ 02-3204381-2 แฟกซ์ 02-3204043 E-mail : info@attco.co.th
http://www.attco.co.th/

1 2

เว็บไซต์สปอนเซอร์

Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.