หน้าบ้าน  เกมส์  เนื้อเพลง  ดูดวง  ท่องเที่ยว  สมุนไพร  ประวัติสุนทรภู่  สารบัญเว็บไซต์  พจนานุกรม  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิกค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

 


สารบัญเว็บไซต์

หมวด องค์กร
- ทั่วไป
- รัฐวิสาหกิจ
- สถานทูต สถานกงสุล
- สถาบัน
- สหพันธ์ สมาคม มูลนิธิ
- หอการค้า
- องค์กรทางการเมือง
- โครงการ
- ในพระราชสำนัก

หมวดอื่นๆ
+ การศึกษา
+ การแพทย์
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ ธุรกิจ
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ ราชการ
+ วิทยาศาสตร์
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ สังคมศาสตร์
+ อินเทอร์เน็ต

เพิ่มเว็บไซต์

องค์กร : สถาบัน - 1/2


1. Southeast Asia START Regional Centre
Environmental Research Institute, Chulalongkorn University
http://www.start.or.th/

2. ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
แหล่งข้อมูล รวบรวมข้อมูลด้าน การเกษตร ความรู้ทั่วไป บทความ ผลงานวิจัยด้านการเกษตร ฐานข้อมูลด้านการเกษตร ฐานข้อมูลมันสำปะหลัง ของประเทศไทย ฐานข้อมูลสามบูรพาจารย์เกษตร ฐานข้อมูลวิจัยเกษตรนานาชาติ ฐานข้อมูลกระบือนานาชาติ และ รวมเว็บไซต์ ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ
http://thaiagris.lib.ku.ac.th/

3. สถาบันพถัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
หน่วยงานอิสระ ที่ตั้งขึ้นตามความต้องการ ของ กระทรวง อุตสาหกรรม เพื่อช่วยพัฒนา และ ฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม สิ่งทอ ของประเทศโดยเฉพาะ ให้สามา รถแข่ง ขัน ใน ตลาดโลก ได้
http://www.thaitextile.org/

4. สถาบันพระปกเกล้า
เป็น องค์การมหาชนอิสระ ทางวิชาการ ในสังกัดของ รัฐสภา การดำเนินงาน เกี่ยวข้องกับ งานทางด้านวิชาการ ครอบคลุมเรื่อง การศึกษา วิจัย การจัด การศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา และ เผยแพร่ให้ความรู้ และ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการพัฒนา ประชาธิปไตย และ การเมืองการปกครอง
http://www.kpi.ac.th/

5. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม
ข้อมูลเกี่ยวกับ ธุรกิจขนาดย่อม SMEs ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ SMEs บทบาท และ โครงสร้างของสถาบัน นโยบาย กลยุทธ์ ผลงานที่ผ่านมา และ ข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.ismed.or.th/

6. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ข้อมูลประวัติ สถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ กิจกรรม หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อมูล ข่าวสาร สมัครสมาชิก
http://www.thaitextile.org/fabout.asp

7. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
National Institute of Metrology (Thailand)
http://www.nimt.or.th/

8. สถาบันยานยนต์
เป็นองค์กรอิสระ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมติ คณะรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของ ภาครัฐ และ เอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์ และ เพิ่ม ศักยภาพทางการแข่งขัน ใน ตลาดโลก ให้มีความคล่องตัวใน การดำเนินงาน
http://www.thaiauto.or.th/

9. สถาบันวิจัยชาวเขา
ประวัติความเป็นมา ศึกษา วิจัย ให้ความรู้ และ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของ ชาวเขา เผ่าต่างๆ
http://www.chmai.com/tribal/

10. สถาบันวิจัยชุมชนเมือง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ทำงานภายใต้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดูแลในส่วน งานวิจัย เพื่อสร้าง องค์ความรู้ ใน การพัฒนาชุมชนเมือง และ ศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดทำโครงการ ที่อยู่อาศัย ใน ชุมชนแออัด
http://www.geocities.com/khwandaw2000/

11. สถาบันวิจัยประชากร และ สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
The Institute for Population and Social Research (IPSR)
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/pr/pr.html

12. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ดำเนินการวิจัย และ พัฒนา เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ อุตสาหกรรม และ ชนบท ถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ อุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ ชนบท ให้บริการทาง วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิต และ ศักยภาพ การส่งออก
http://www.tistr.or.th/

13. สถาบันวิจัย และ พัฒนาอัญมณี และ เครื่องประดับแห่งชาติ
ให้ข้อมูลของ ห้องปฏิบัติการ, ศูนย์วิจัย, ศูนย์ฝึกอบรม, ความเป็นมา, ข่าวคราว และ ผลิตภัณณ์ ในวงการ อัญมณี
http://www.git.or.th/

14. สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (สถาบัน สสท.)
เป็นสถาบันฯ ฝึกอบรม และ ถ่ายทอดวิชาความรู้ ประสบการณ์ ทางด้าน เทคโนโลยี และ การจัดการ และ เป็นศูนย์บริการ อุตสาหกรรม ทางด้าน สอบเทียบ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และ ทดสอบมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ตลอดจน สิ่งแวดล้อม
http://www.tpif.or.th/

15. สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
สถาบัน ที่ตั้งขึ้นด้วย วัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาวิจัยเชิงสหวิทยาการ ในเรื่องที่มีผลต่อ สังคม และ ประเทศชาติ ในอนาคต โดยมุ่งส่งเสริมให้ คนไทย มีมุมมอง และ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เพื่อนำไปสู่ การพัฒนา คน สังคม ประเทศชาติ และ มนุษยชาติ รวมข้อมูล บทความ ผลงานวิชาการ ต่างประเทศ ผลงานวิชาการ หนังสือ รายงาน วิทยุโทรทัศน์ งานสัมมนา และ กิจกรรมของสถาบันฯ
http://www.ifd.or.th/

16. สถาบันไทยเยอรมัน
เป็น ความร่วมมือ ระหว่าง รัฐบาลไทย และ เยอรมัน เพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรม ในประเทศไทย
http://www.tgi.or.th/

17. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เป็นสถาบันที่นำ ความรู้ และ เทคโนโลยี ใหม่ๆ มา เผยแพร่ และ ถ่ายทอด ให้แก่ บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า ทาง เศรษฐกิจ และ อุตสาหกรรม ของประเทศ
http://www.tpa.or.th/

18. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เป็นหน่วยงาน ให้ความช่วยเหลือด้าน เงินทุน สำหรับ งานวิจัย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ การวิจัยนโยบาย และ การวิจัยประยุกต์ เป้าหมายของ TRF ส่งเสริมการวิจัย เพื่อการพัฒนาระดับชาติ ทางสังคม เศรษฐกิจ และ ทางวิชาการ
http://www.trf.or.th/

19. สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
แนะนำเรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพ ประวัติความเป็นมา รายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และ กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลรักษาสุขภาพ
http://www.hsro.or.th/

20. เชียงใหม่ เทรดพอยท์ไทยแลนด์ (CMTP)
ศูนย์พัฒนา และ เพิ่มประสิทธิภาพทาง การค้า ของ องค์การสหประชาชาติ ดำเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพทางการค้า เพื่อ สิทธิประโยชน์ ของสมาชิก โดยการสร้างความร่วมมือ กับ หน่วยงาน ต่างๆ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับ การค้าระหว่างประเทศ
http://tradepointthailand.com/

1 2

เว็บไซต์สปอนเซอร์

Copyright © 2018 by www.likemax.com. All rights reserved.